Maggie Q teases Nikita season 2

Sep 15 2011, 11:26 |

Maggie Q teases Nikita season 2